Başkanlık Görevleri

 • Bina yapım, bakım-onarım, tadilat ve güçlendirme işlerinin ihalesinin ve yapımının; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ile Yapı Daire Başkanlığı Yapımla İlgili Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Esasları doğrultusunda gerçekleşmesini sağlamak/sağlatmak.
 • Gayrimenkul alımı, satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, gayrimenkul üzerinde ifraz, tevhid, yola terk, cins tahsisi, kamulaştırma, hibe, trampa, terkin, rehin, ipotek, intifa ve irtifak işlemlerinin gereğini Yapı Daire Başkanlığı Yapımla İlgili Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Esasları ile diğer kurum ve kuruluşlarca çıkarılan mevzuat çerçevesinde sağlamak/sağlatmak. Taşınmazların envanter kayıtlarını tutmak ve istatistiki bilgilerini hazırlamak, 2 ve 3 boyutlu görüntülerle belgelendirerek arşivlemek.
 • Yatırım programı hazırlama rehberi ve yatırım programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair karar doğrultusunda; yatırım programının hazırlanması, teklifi ile onaylanmasına müteakip yatırım programındaki projelerin nakdi ve fiziki gerçekleşmelerinin takibini yapmak, ihale yetkisi ve ödenek taleplerini değerlendirerek karşılamak.
 • Bina yapım, bakım onarım, tadilat ve güçlendirme işlerine ait ön proje, uygulama projesi ve detay projelerini, teknik şartnameleri ile yaklaşık maliyetin hazırlanmasını, incelenmesini, onaylanmasını sağlamak/sağlatmak,
 • PTT işyerlerine ait drenaj, kanalizasyon, yol, istinat duvarı, çevre tanzimi gibi alt yapı projelerini hazırlamak, hazırlatmak ve onaylayarak uygulanmasını sağlamak.
 • Bina yapım işlerine ait PTT İnşaat Özel Birim fiyatlarını her yıl güncellemek, ihtiyaç doğrultusunda imalatlar için poz oluşturmak veya iptal etmek, yapılacak ihaleler veya devam eden işlere ait ihtiyaç halinde inşaat özel imalatlarının piyasa araştırmasını veya analizini yaparak yaklaşık maliyete esas bedellerinin belirlenmesini sağlamak/sağlatmak.
 • Yapım, bakım-onarım, tadilat ve güçlendirme işlerine ait proje, denetim, süre tespit, birim fiyat, geçici ve kesin kabul vb. hizmetlerine ait komisyonları oluşturmak.
 • Yapım, bakım-onarım, tadilat ve güçlendirme işlerine ait hakediş, iş artış-azalışları ve iş programlarını yapmak/yaptırmak ve/veya tetkik ettirmek ve onayını sağlamak.
 • Yapım, bakım-onarım, tadilat ve güçlendirme işlerine ait İş durum, iş bitirme, iş yönetme ve iş denetleme belgelerini düzenlemek/düzenletmek ve onaylamak.
 • Klima sistemlerinin işletilmesi ile ekonomik ömrünü tamamlayanların hizmetten çekilmesini sağlamak/sağlatmak
 • PTT işyerlerinde ihtiyaç duyulan Klima, Kesintisiz Güç Kaynakları, Elektrojen Grupları,  Alarm Sistemleri, Kartlı Geçiş, Personel Devam Kontrol Sistemleri, Kapalı Devre Kamera Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, tabela, yön levhaları vb. işlerle ilgili ihtiyaç tespitlerini yapmak, bunlara ait proje, yaklaşık maliyet, teknik şartnameleri hazırlamak/hazırlatmak, teminini ve işletilmesini sağlamak/sağlatmak, bunlardan ekonomik ömrünü tamamlayanların hizmetten çekilmesini sağlamak/sağlatmak.
 • Binalarla ilgili elektrik, su, doğalgaz v.b. abonelik işlemlerinin takibini yapmak.
 • PTT işyerlerinde ihtiyaç duyulan yüksek gerilim trafo tesisleri, alçak gerilim ve zayıf akım iç tesisatı, topraklamalar, paratonerler, asansörler, telefon santralleri ile ilgili iş ve işlemlerin gereğini yapmak/yaptırmak, bunlardan ekonomik ömrünü tamamlayanların hizmetten çekilmesini sağlamak/sağlatmak
 • Merkez teşkilatı birimlerinin fiziki mekan yerleşim planlarını yapmak ve uygulamak.
 • Görev alanına ilişkin işlemlerin, ilgili mevzuat hükümleri ve Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun yürütülmesini sağlamak,
 • Görev alanına ilişkin teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarına yönelik işlemlerin  yürütülmesini sağlamak,
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun çerçevesinde görev ve hizmet alanları ile ilgili BİMER ve bilgi edinme aracılığı ile gelen şikâyet ve önerilerin değerlendirilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • Müşteri (iç-dış) memnuniyetini sağlamak için müşterilerin ihtiyaç, beklenti ve yakınmalarını tespit ve gidermeye yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak,
 • Başkanlığın görev alanına ilişkin iş ve işlemlerle ilgili alımların; Posta ve Telgraf Teşkilatı İhale Yönergesi ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Esas ve Usulleri ile belirlenen limit ve alım usulü çerçevesinde gereğini sağlamak,
 • Çalışan personelin mevzuat hükümleri doğrultusunda hizmet içi, işbaşı ve kurum dışı eğitim ihtiyacının belirlenmesi ile karşılanmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak,
 • Görev alanına ilişkin mevzuatı ve yenilikleri takip etmek, görev alanı ile ilgili tüm konulardaki bilgilerin sınıflandırılması, yorumlanması, analiz edilmesi, istatistiksel verilere dönüştürülmesi ve arşivlenmesi işlemlerinin yapılmasını sağlayarak gerektiğinde brifing, rapor vb. formatta ilgililere sunmak.
 • Görev alanına ilişkin hususlarda açılan davalarla ilgili bilgi ve görüş hazırlamak,
 • Görev alanına ilişkin ihtiyaç duyulan personel, araç, gereç ve malzemeleri tespit etmek, temini için gerekli iş ve işlemleri yapmak,
 • Başkanlık personelinin görev dağılımını ve görev yerini belirlemek, başkanlık yöneticilerinin bulunmadığı durumlarda yerlerine bakacak personelin tespitine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Fiziki veya elektronik ortamda yapılan yazışma ve arşiv işlemlerinin Standart dosya planı, evrak kodlama sistemi, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
 • Verilen diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.